Erməni helikopterini məhv edən çavuş danışdı: “Nişan alıb, tətiyi çəkdim”

“Bilirdik ki, erməni birləşmələri qarşıdakı təpələrin arxasında hərbi təlim keçirlər. Onların uçuş istiqamətini öyrənmişdik. Həmin istiqaməti daim nəzarətdə saxlayırdıq”.

 

APA-nın məlumatına görə, bunu Müdafiə Nazirliyinin rəsmi orqanı olan “Azərbaycan Ordusu” qəzetinə müsahibəsində noyabrın 12-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqelərinə hücum etmiş Ermənistan Ordusuna məxsus Mi-24 döyüş helikopterini məhv etmiş çavuş İlkin Muradov deyib.

İ. Muradov bildirib ki, hadisədən üç gün əvvəl düşmənin bir helikopteri uzaqdan müşahidə edilib. Helikopter qar­şı­dakı­ da­ğın­ ətə­yin­dən ­ermənilərin­ tə­lim mər­kə­zi­nə­ ge­dib­ və­ son­ra qa­yı­dıb.­ No­yab­rın ­12-də ­isə he­li­kop­ter­lər­ Azərbaycan Ordusunun səngərlərinə yönəlib.

“Mən­ start­ möv­qe­yin­də ha­zır ­və­ziy­yət­də ­dayan­mışdım. Uzaq­dan­ əv­vəl­cə­ düş­mən he­li­kop­ter­lə­ri­nin ­sə­si­ni ­eşitdik.­ Son­ra­ hə­dəf­lərin­ qa­raltı­la­rı­nı­ nöq­tə­ ki­mi­ bi­nok­l­da mü­şa­hi­də­ et­dik.­ Gör­dük­ ki, iki Mİ-24­ tip­li­ he­li­kop­ter­ düz üs­tü­mü­zə­ gə­lir.­ Dər­hal­ bu ba­rə­də ­ko­man­da ­mən­tə­qəsi­nə ­mə­lu­mat­ ver­dik. ­­Göstə­riş­ al­dıq­ ki,­ əgər­ bi­zim hər­bi­ his­sə­nin­ mü­da­fiə­ rayo­nu­na­ da­xil­ ol­sa­lar,­ ha­va mə­ka­nı­nı­ poz­sa­lar,­­ hə­dəflə­ri ­məhv­ edək. He­li­kop­ter­lər­ sən­gər­lə­rimi­zin ­üzə­ri­nə ­sü­rət­lə ya­xınla­şaraq mövqelərimizi ­atəşə tutdu, ­pos­t­la­rı­mı­za ­zərbə­ en­dir­di.­ Ön­ xət­də­ki dö­yüş­çü­lə­ri­miz­ də­ av­to­mat və­ pu­lem­yot­lar­dan­ düşmə­nin­ texnikalarını­ atə­şə­ tutdu­lar ­və ­bu ­za­man­ on­lar so­la­ is­ti­qa­mət­ gö­tür­dü­lər.­ Mən dər­hal­ ar­xa­da ­uçan ­he­li­kopte­ri ­ni­şan­ alıb ­tə­ti­yi çəkdim”, – deyə İ. Murvdov söyləyib.

Qeyd edək ki, noyabrın 12-də Azərbaycan Ordusunun mövqelərinə hücum zamanı vurulmuş Mi-24 döyüş helikopterində Ermənistan HHQ-nin 3 zabiti həlak olub.

COMMENTS