Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasından 95 il ötür

Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasından 95 il ötür

fuu2.jpg

Elmlər Akademiyası Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyətidir” Heydər Əliyev.

Bu gün müasir Azərbaycanın qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin anadan olmasından 95 il ötür. Dövlətçiliyin əsasını qoyan şəxsin doğum günü¬ – 10 may tarixi hər il həm Azərbaycanda, həm də dünyada azərbaycanlılar yaşayan ölkələrin demək olar ki, hamısında qeyd edilir.

Ölkəmizdə bütün sahələrdə olduğu kimi elm sahəsinin inkişafında da ulu öndər Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. O, hakimiyyətdə olduğu müddətdə Azərbaycanelminin inkişafına, əldə olunan elmi nəticələrin dünya miqyasında tanıdılmasına xüsusi diqqət göstərmiş, bu istiqamətdə məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirmişdir. Ulu öndərin Azərbaycan elminə dair təşəbbüsləri, həyata keçirdiyi tədbirlər və geniş islahatlar bu böyük şəxsiyyətin Vətənimiz və xalqımız qarşısında ən mühüm tarixi xidmətlərindəndir.

fuu.jpg

Heydər Əliyev elm amilinin müasir cəmiyyətin inkişafında hərəkətverici qüvvəyə çevrilməsi istiqamətində taleyüklü qərarlar vermişdir. Görkəmli dövlət xadimi Azərbaycanda çoxəsrlik ənənəsi olan elmin yenidən inkişaf etdirilməsinin əsas istiqamətlərini müəyyən etmiş, onun möhkəm təməllərini yaratmışdır. Ulu öndərin yürütdüyü siyasət yalnız elm tarixinin öyrənilməsi, yaxud ayrı-ayrı görkəmli alimlərin xidmətlərinin qiymətləndirilməsi ilə məhdudlaşmamış, həm də çoxəsrlik tariximizin elmi əsaslarla araşdırılaraq xalqa obyektiv şəkildə çatdırılmasını ehtiva etmişdir.

Bu tarixi şəxsiyyətinhakimiyyətinin ilk illərində Azərbaycan Elmlər Akademiyasının bütün elm sahələri tarixi ənənələr əsasında inkişaf etdirilmiş, onun həyata keçirdiyi tədbirlər ölkəmizin dünyada tanıdılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. XX əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycan Elmlər Akademiyası respublikanın inkişafına xidmət edən elmi ideyaların, ixtiraların və kəşflərin əsas mərkəzinə çevrilmişdir. Bu illərdə Azərbaycanda yeni elmi məktəblər yaranmış, adlı-sanlı böyük elmi simalar meydana çıxmışdır. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1975-ci ildə Elmlər Akademiyasının 30 illik yubileyinin keçirilməsi ulu öndərin bu elm ocağına verdiyi yüksək dəyərin göstəricisi idi.

Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin 1993-cü sentyabrın 21-də Bakı şəhərində elm xadimləri ilə tarixi görüşündə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının əhəmiyyəti və xidmətləri haqqında qiymətli fikirlər söyləmişdir: “Elmlər Akademiyası Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyətidir. 1945-ci ildə Elmlər Akademiyasını yaratmaq, sonra isə onu inkişaf etdirmək, yeni-yeni institutlar təşkil etmək asan iş idimi? Əlbəttəyox! …Tarix, insanlarisəhəmişəquranları, yaradanlarıqiymətləndirir… Əminolabilərsinizki, ElmlərAkademiyası da, institutlar da fəaliyyətgöstərəcəklər. Azərbaycanelmiinkişafetməlidir… Biz busahəyəhərcürköməkedəcəyikvəmədəniyyətimiz, elmimiz, təhsilimiz, o cümlədəndəalitəhsilimiz… inkişafedəcəkdir”.

Əminliklərdeməkolarki, bugünakademiyadatamamiləyeniinkişaftendensiyasımüşahidəolunur. AMEA rəhbərininçoxaspektliislahatlarınəticəsində, prioritetistiqamətlərdəaraşdırmalaraparılır, elm vətəhsilininteqrasiyasıiləbağlıkomplekstədbirlərhəyatakeçirilir.Akademiyadamagistraturapilləsininaçılması, gənclərinelməcəlbedilməsi, ənəsasıbiliklərcəmiyyətiquruculuğuşəraitindəonlarındünyaelminəinteqrasiyasıvə İKT biliklərinə sahib olmalarıüçüngenişimkanlarınyaradılmasıyüksəkixtisaslıkadrhazırlığıistiqamətindəhəyatakeçirilənmühümtədbirlərdir.

2016-cı ildəPrezidentiİlhamƏliyevtərəfindən“Elm haqqında” AzərbaycanRespublikasınınQanunununqəbuledilməsiölkəmizdəmüstəqilolaraq elm siyasətininaparılmasına tam hüquqi-siyasitəminatverdi. Cariilaprelin 9-da isədövlətbaşçısınıncəmiyyətininkişafındaelminəhəmiyyətini nəzərəalaraqAzərbaycanRespublikasında “Elm günü”nüntəsisedilməsihaqqındaimzaladığıSərəncamAMEA həyatındaönəmlihadisələrdənbirinəçevrildi.

AMEA-nınbugünəldəetdiyinailiyyətlərinəsasındaşübhəsizki, ulu öndərHeydərƏliyevinbuali elm ocağınıninkişafıyönündəapardığıməqsədyönlüsiyasətdayanır. Ümidedirikki,ölkəbaşçısıİlhamƏliyevinrəhbərliyiiləbuinkişafdaha da sürətlənəcək, elmimizintərəqqisiyolundayeniüfüqləraçılacaq. Dövlət başçısının ölkə alimləri qarşısında qoyduğu yeni vəzifələr AMEA-nı daha yüksək zirvələrə doğru aparacaq.

Nərgiz Qəhrəmanova,

AMEA Rəyasət Heyəti aparatının İctimaiyyətlə əlaqələr və elmin populyarlaşdırılması idarəsinin Elektron informasiya şöbəsinin rəis müavini, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, dissertant

COMMENTS